Nechajte si poradiť. Môže vám to zachrániť podnikanie.


Vo svete je veľa dobrodruhov, ktorí sa vydajú na cestu bez prípravy a vzniknuté nové situácie či problémy riešia za jazdy. A ak niečo nevyjde, aspoň majú zážitok, ktorý môžu zdieľať s priateľmi či komunitou. Takýto prístup však nie je prijateľný v oblasti informatiky. Zvlášť, keď máte zodpovednosť za zákazníkov, zamestnancov, prevádzku firmy, jej systémy a dáta. V týchto situáciách je vhodné mať plán a pripravený “záchranný čln”, ktorý vás podrží, keď dôjde k vážnej poruche alebo katastrofickej udalosti. Samozrejme optimálne je, aby tento „záchranný čln“ nebol zbytočne drahý, bol nenáročný na údržbu a nafukovací aby nezaberal zbytočne veľa miesta. Jednoducho ho vybalíte a spustíte na vodu až vtedy, keď ho budete potrebovať.

Nebojte sa, toto nie je cestovateľský blog. Je to len najjednoduchšia forma, ako uviesť službu pod krkolomným názvom Disaster Recovery as a Service (DRaaS), slovenský preklad “Obnova po havárii ako služba“, ktorá predstavuje ten spomínaný „záchranný čln“.

Výpadok príde. Dôležitá je teda príprava.

Či už ste menší alebo väčší podnik, s istotou sa dá povedať, že sa s výpadkom skôr či neskôr stretnete a dôležité bude ako ste na to pripravený. Nemusí ísť pritom o hackerský útok, ale o akúkoľvek neovplyvniteľnú príčinu buď zo strany ľudského faktora, prírodných živlov alebo zlyhania techniky. Podstatné je, aby ste čo najrýchlejšie obnovili chod vašej firmy a zminimalizovali prípadné straty. Netreba čakať so založenými rukami, ale mali by ste začať včas hľadať primerané riešenia. Jedným z typických prístupov je vytvorenie a prevádzka záložných riešení, ktoré však na seba viažu extra zdroje, sú náročné na prevádzkovú podporu a ich paralelný rozvoj popri produkčnom prostredí výrazne navyšuje investičné zaťaženie spoločnosti. Vzhľadom na tieto nevýhody sa posledné roky v oblasti odolnosti voči katastrofám čoraz viac presadzujú aj riešenia budované v cloud ekosystéme. Tieto umožňujú efektívne vytvorenie komplexných, škálovateľných a vysoko dostupných prostredí, ktoré sú pripravené zabezpečovať kritické IT služby aj v prípade havárie vlastného firemného dátového centra, resp. havárie primárneho prostredia.

Samotný cloud však nie je odpoveďou na všetko a sám o sebe neposkytuje služby, ktoré priamo adresujú špecifické problémy spojené s obnovou po katastrofe. Cloud je robustná platforma, do ktorej je však potrebné implementovať nadstavby pre zabezpečenie dátovej replikácie, automatizácie nasadenia cieľových prostredí, aplikačnej integrácie, bezpečnostné protokoly a ďalšie podporné služby, ktoré súvisia s oblasťou kontinuity prevádzky IT služieb. V tomto zmysle ide o ďalšiu úroveň cloud služieb, ktorá realizuje a podporuje procesy obnovy a ktorú je možno nazvať Disaster Recovery as a Service (DRaaS). Zároveň je potrebné povedať, že rozsah DRaaS môže byť rôzny, mal by pokrývať aj špecifické požiadavky zákazníka a jeho úspešné nasadenie a prevádzka si obvykle vyžadujú skúsenosti a odbornosť vo viacerých, nielen rýdzo technologických oblastiach.

Výhodou cloudového prostredia je, že ako firma môžete mať implementované rôzne úrovne disaster recovery riešení od jednoduchého zálohovania dát na cloud storage, až po komplexné, aktívne prevádzkované redundantné systémy. Inak povedané, v cloud prostredí nemusíte svoje systémy nutne prevádzkovať v plnom rozsahu a kapacite. To znamená, že váš systém môže byť prevádzkovaný v minimálnej, teda ekonomicky výhodnej konfigurácii a v prípade výpadku sú operatívne a automaticky navýšené kapacity tak, aby v ňom mohla fungovať štandardná prevádzka. Z ekonomického hľadiska sa teda jedná o výraznú optimalizáciu nákladov, nakoľko za normálneho stavu platíte len “udržiavací poplatok” a za cieľovú kapacitu a služby platíte iba v prípade núdzového stavu.

Cieľom DRaaS, tak ako ho poskytuje eGroup Solutions, je celkové nastavenie procesov, ktoré reagujú na vzniknutú haváriu, či problém a ich úlohou je opätovne poskytnúť IT služby z alternatívnej lokality. V momente, keď výpadok zasiahne primárne prevádzkové systémy je celková doba obnovy poskytovania služieb závislá nielen od dostupnosti infraštruktúry, ale najmä od rýchlosti obnovy dát, nastavenia komunikačných tokov, spôsobu integrácie do existujúceho prostredia, zabezpečenia prístupov a spustenia rutinných prevádzkových a podporných procesov nad „disaster recovery“ prostredím. Je preto dôležité, aby sa o tento kritický scenár postarali ľudia s bohatým skúsenosťami. V eGroup Solutions vieme ešte na začiatku návrhu IT architektúry zvoliť zmysluplné „disaster recovery“ riešenia, ktoré berú ohľad na veľkosť vášho podnikania, vaše finančné možnosti, technologické a prevádzkové požiadavky, hovorí Ing. Ján Szuda, PhD., technický riaditeľ eGroup Solutions, a. s.

Čosi navyše

Tradičný spôsob riešenia obnovy po katastrofe sa častokrát orientuje najmä na investície do vlastnej (on-premise) infraštruktúry a na jej následnú správu. Pri DRaaS v cloudovom prostredí je sústredenie na hardvérovú infraštruktúru posunuté smerom k automatizácii nasadenia celkových scenárov obnovy. Tieto úlohy si vyžadujú skúsených špecialistov, ktorí rozumejú problematike zálohovania, procesnej automatizácii, aplikačnej integrácii, komunikačným technológiám a bezpečnosti. Predpokladom pre úspešné nasadenie disaster recovery riešenia je teda tím skúsených IT expertov, ktorí dokážu obsiahnuť celú problematiku kontinuity IT služieb, od úvodnej analýzy až po operatívnu prevádzku.

“Našou pridanou hodnotou pri poskytovaní DRaaS je, že s touto oblasťou máme dlhoročné skúsenosti. U zákazníka vieme zanalyzovať existujúce prostredie, identifikovať jeho reálne potreby a na základe toho navrhnúť stratégiu obnovy a optimálnu architektúru cieľového riešenia, a to bez ohľadu na to, či to bude bežať v cloude, vo vlastnom dátovom centre alebo hybridnom prostredí. Mimo analytických a návrhových činností sme takisto schopní zabezpečiť kompletnú implementáciu riešenia, jeho testovanie a odovzdanie do prevádzky. A potom sa o celú IT infraštruktúru vieme postarať,” vysvetľuje Ing. Martin Slovák, obchodný manažér pre kľúčových zákazníkov eGroup Solutions, a. s.

V tomto momente tak prichádza na scénu aj výraz Operation as a Service, teda prevádzka ako služba. Pod týmto pojmom sa ukrýva celý proces výkonu starostlivosti. Je to ďalšia možnosť, ako znižovať náklady na IT prevádzku firmy a zároveň zvýšiť jej kvalitu. Tomu môže predchádzať len kvalitné plánovanie, ktoré vedia odborníci vytvoriť tak, aby zákazník nemíňal zbytočné zdroje na infraštruktúru alebo aj celkovo na prevádzku a starostlivosť.

Vhodné aplikácie pre cloud 

Dôležitou súčasťou návrhu optimálnej cloud architektúry pre DRaaS riešenie je aj voľba  vhodných aplikačných riešení, ktoré sú pripravené pre použitie v cloude a výrazne tak zjednodušia v prípade obnovy po havárii zabezpečenie kontinuity firemných procesov.

Veľkou výhodou je mať softvér, ktorý je na cloud pripravený ako napr. suita produktov IBM Cloud Paks, ktoré sú dokonca schopné spolupracovať s umelou inteligenciou a ktoré sú rovno pripravené na prevádzku v cloude alebo v hybridnom prostredí.

Jedným z takýchto príkladov výberu vhodného produktu je riešenie integračnej platformy IBM Cloud Paks for Integration, teda centrálneho bodu, cez ktorý si všetky systémy vymieňajú medzi sebou informácie. Systémy v cloude totiž musia byť schopné zabezpečiť tok informácií.

Čo je úlohou eGroup Solutions a ako v skratke prebieha zhodnotenie situácie? 

Ako si teda vybudovať Disaster Recovery v cloudovom prostredí? Prvým krokom je analýza celého prostredia, na základe ktorej vám odborníci vytvoria celkovú stratégiu kontinuity poskytovania IT služieb. Následne sú analyzované možné cieľové architektúry a je navrhnutý optimálny variant riešenia. Kľúčové je pritom správne pochopenie požiadaviek zákazníka, t. j. aké IT služby využíva, ktoré služby sú pre neho kritické a aké sú požiadavky kontinuity pre danú službu. Tiež je potrebné triezvo odhadnúť, či je v prípade výpadku nutné obnoviť prevádzku IT služby do pár minút, hodín alebo postačuje obnova do niekoľkých dní. Od toho sa totiž odvíja cena a použité technologické riešenia. Klient musí správne pochopiť, že ak chce mať všetko dostupné non-stop a bez výpadku, tak to má zásadný dopad na technologickú komplexnosť riešenia. No a čím sú riešenia zložitejšie, tým sú prirodzene aj finančne náročnejšie.

Spolu s kvalifikovanými odborníkmi tak máte priestor pre posúdenie vhodnosti implementácie DRaaS riešení vo vašom prostredí vrátane vyhodnotenia miery naplnenia vašich očakávaní a požiadaviek. Nepremeškajte možnosť takejto konzultácie a nehľadajte riešenia, až keď bude neskoro. Zaobstarajte si tento “nafukovací čln” a jeho pridružené riešenia a služby, ktoré budete mať vždy poruke. Zdroj: HNONLINE.sk

Čítať článok

Ak sa chcete dozvedieť viac, napíšte nám na sales@egroup.sk